Privacyverklaring de toezegging van DKSH voor privacybescherming

DKSH respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven en uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft de manier waarop wij, DKSH Management Ltd. als de gegevensbeheerder, en haar groepsmaatschappijen (DKSH) persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en delen, hoe wij uw persoonsegevens beschermen en omgaan met derden die mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens en tot slot hoe u contact met ons kunt opnemen in geval van vragen of verzoeken. 

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. U erkent ook dat DKSH deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken periodiek kan wijzigen, bijwerken of verwijderen. In dat geval zullen wij bijgewerkte versies van deze Privacyverklaring op deze pagina plaatsen. Een herziene Privacyverklaring is alleen van toepassing op gegevens die zijn verzameld na de ingangsdatum. Wij bevelen u aan om deze pagina voor de recentste informatie over onze privacyprocedures periodiek te herzien. Als u onze diensten blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in de Privacyverklaring, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die door DKSH online worden verzameld, zoals via deze website, e-mail en andere online tools en applicaties, maar niet op offline verzameling.

Juridische basis en persoonsgegevens die wij over u verzamelen
Als onderdeel van uw interacties met ons, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen voor zover dit nodig is om onze legitieme belangen te behartigen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of zoals door u is overeengekomen. 

Voor de meeste van onze diensten is geen enkele vorm van registratie vereist, zodat u onze website kunt bezoeken zonder ons enige informatie over u te verstrekken. Voor sommige diensten moet u zich echter registreren en daarom uw persoonsgegevens aan ons verstrekken. De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn afhankelijk van de interacties die u met ons heeft en de diensten die u gebruikt, ze kunnen uw titel, voornaam, achternaam, bedrijf, afdeling, e-mailadres, telefoon, straat, gebouwnummer, postcode, stad en land omvatten. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen door bij te houden hoe u omgaat met onze website, bijvoorbeeld door cookies te gebruiken. Wij kunnen het Internet Protocol (IP)-adres verzamelen, een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u onze website bezoekt om systeembeheer uit te voeren en geaggregeerde informatie te rapporteren aan gelieerde ondernemingen, zakenpartners en/of leveranciers die namens ons website-analyses en websiteprestaties uitvoeren. Wij kunnen uw gebruiksgegevens verder verzamelen, bijv. informatie over het begin, het einde en de omvang van elke toegang, en informatie over de telecommunicatiediensten waartoe u toegang heeft verkregen. In sommige gevallen kunnen wij uw toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, in het bijzonder om u marketingmateriaal toe te sturen, zoals verklarende brochures en informatie of nieuwsbrieven of wanneer u contactformulieren indient of deelnemen aan een online enquête. 

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
Wij zullen alleen persoonsgegevens  over u verzamelen en gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring en indien nodig 

  • Om u onze diensten te verlenen en uw bestelling te verwerken
  • Om op uw verzoeken te reageren
  • Om onze klantrelatie met u te beheren
  • Om u relevant marketingmateriaal te sturen
  • Om u uit te nodigen om u in te schrijven voor een evenement
  • Om u uit te nodigen om deel te nemen aan een online enquête
  • Om u te voorzien van informatie over onze media en investeerdersrelaties
  • Om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, zoals opzettelijke aanvallen op DKSH-informatietechnologiesystemen
  • Om een juridische claim of verdediging vast te stellen of te behouden of om een juridisch of strafrechtelijk onderzoek te ondersteunen
  • En anders voor zover toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving

Wij kunnen gegevens die via deze website zijn verzameld verder anonimiseren en samenvoegen voor statistische doeleinden om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Onder voorbehoud van uw specifieke toestemming die wij afzonderlijk kunnen verzamelen en uw recht om te vragen dat wij dergelijke activiteiten op elk moment staken, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om u promotiemateriaal of nieuwsbrieven te sturen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.

Wij kunnen ook gegevens die via deze website zijn verzameld, gebruiken om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante inhoud of advertenties op andere sites te tonen.

Cookies en gebruikstracering
Wij gebruiken cookies, kleine tekstbestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u bepaalde websites en vergelijkbare technologieën bezoekt, rechtstreeks of via derden, zoals webanalysediensten zoals Google Analytics. Cookies stellen ons in staat om informatie op te slaan, zoals uw domeinnaam, uw internetprovider, uw besturingssysteem, de datum en tijd van toegang, de pagina's die u bezoekt of de soorten zoekopdrachten die u uitvoert. 

Omdat wij uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen om sommige soorten cookies niet toe te staan. Klik op de knop Cookie-instellingen hieronder om meer te weten te komen over de cookie-categorieën en om onze standaardinstellingen te wijzigen. Het blokkeren van sommige soorten cookies kan echter van invloed zijn op uw ervaring met de site en de diensten die wij kunnen bieden.

Cookie Settings

 

De soorten cookies die we gebruiken

Links naar andere websites
DKSH-websites bevatten links naar andere websites. Houd er rekening mee dat al deze sites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de privacypraktijken of de inhoud van andere websites, maar alleen voor de websites die worden beheerd door DKSH. 

Met wie wij uw persoonsgegevens delen
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met of anderszins bekendmaken aan onze gelieerde bedrijven of andere vertrouwde zakenpartners die namens ons diensten verlenen, zoals voor technische ondersteuning, om het nut van deze website te evalueren, voor marketingdoeleinden of voor andere soorten dienstverlening. Wij hebben contracten met deze partijen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze instructies en in overeenstemming met deze privacyverklaring en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. 

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met de hierboven genoemde partijen en andere derde partijen, inclusief overheidsinstanties, voor zover dit nodig is om de diensten te verlenen die u heeft aangevraagd of geautoriseerd door de voorwaarden van deze Privacyverklaring te accepteren, om uw, onze of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen, om de veiligheid van onze diensten te handhaven of als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te delen om te voldoen aan toepasselijke wetten, rechtbanken of andere overheidsvoorschriften, of als een dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van enige wettelijke of strafrechtelijk onderzoek of gerechtelijke procedure. 

Houd er rekening mee dat DKSH-bedrijven en dochterondernemingen, evenals autoriteiten, klanten en leveranciers aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken, zich buiten uw land van domicilie kunnen bevinden, inclusief landen in Azië en mogelijk de Verenigde Staten van Amerika, waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in het land waarin u zich bevindt. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen door passende juridische mechanismen te implementeren, zoals EU-modelcontractbepalingen. Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen die wij nemen, kunt u ons een e-mail sturen via een formulier hier: Online communicatie

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
DKSH heeft technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en tegen ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die wij opslaan. Dit omvat training van ons personeel dat mogelijk toegang heeft tot uw persoonsgegevens.

Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere of kortere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht om te verzoeken om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens  die wij van u hebben en om correctie of verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens  die door ons of een derde met wie wij zaken doen. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u bovendien het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Bovendien hebt u mogelijk het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Houd er rekening meet dat de intrekking van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerking die gebeurd is vóór de intrekking van de toestemming. Onder bepaalde omstandigheden heeft u verder het recht om bezwaar te maken tegen of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken en, als u in de EU woont, kunt u een klacht indienen bij uw gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. 

Als u een dergelijk verzoek wilt doen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in de sectie hieronder "Hoe u contact met ons kunt opnemen". Na het overleggen van een identiteitsbewijs zullen wij binnen een redelijke termijn reageren.

Hoe u contact met ons kunt opnemen
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, toegang tot uw persoonsgegevens wilt aanvragen of uw privacyrechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

DKSH Management Ltd.  
Wiesenstrasse 8
8008 Zurich
Switzerland

Online communicatie

Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 1 November 2019.