Cam kết của DKSH về Bảo vệ Quyền riêng tư

Tuyên bố về quyền riêng tư
DKSH tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuyên bố về Quyền riêng tư này mô tả cách thức mà chúng tôi, Tập đoàn DKSH và các công ty thuộc Tập đoàn (DKSH) thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân về bạn, cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và tương tác với các bên thứ ba có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn và cuối cùng, cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong trường hợp có câu hỏi hoặc yêu cầu.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn có ý thức về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Bạn cũng đồng ý rằng DKSH có thể định kỳ thay đổi, cập nhật hoặc gỡ bỏ Tuyên bố về Quyền riêng tư này theo quyết định của mình. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đăng các phiên bản cập nhật của Tuyên bố về Quyền riêng tư trên trang này. Tuyên bố về Quyền riêng tư được sửa đổi sẽ chỉ áp dụng cho dữ liệu được thu thập sau ngày có hiệu lực của nó. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại trang này để biết thông tin mới nhất về thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau khi thực hiện các thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu cá nhân do DKSH thu thập trực tuyến, chẳng hạn như thông qua trang web này, email và các công cụ và ứng dụng trực tuyến khác, nhưng không áp dụng cho việc thu thập ngoại tuyến.

Cơ sở pháp lý và dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn
Là một phần trong sự tương tác giữa bạn với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn khi cần thiết để thực hiện các lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tuân thủ về mặt pháp lý hoặc theo thỏa thuận với bạn.

Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi không yêu cầu bất kỳ hình thức đăng ký nào, cho phép bạn truy cập trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào về bạn. Tuy nhiên, một số dịch vụ có thể yêu cầu bạn đăng ký và do đó cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn. Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào các tương tác bạn có với chúng tôi và các dịch vụ bạn sử dụng, chúng có thể bao gồm tiêu đề, họ, tên, công ty, bộ phận, địa chỉ email, số điện thoại, đường phố, số tòa nhà, mã zip, thành phố và đất nước.

Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách theo dõi cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi, ví dụ bằng cách sử dụng cookie. Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ Giao thức Internet (IP), một số được gán cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi để quản lý hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho các đơn vị liên kết, đối tác kinh doanh và / hoặc nhà cung cấp thực hiện phân tích trang web và đánh giá hiệu suất trang web. Chúng tôi có thể tiếp tục thu thập dữ liệu sử dụng của bạn, ví dụ: thông tin về thời điểm bắt đầu, kết thúc truy cập và phạm vi của từng quyền truy cập và thông tin về các dịch vụ viễn thông bạn đã truy cập.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng ý với sự thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn bởi chúng tôi cho các mục đích như được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, đặc biệt để gửi cho bạn tài liệu tiếp thị, chẳng hạn như tài liệu quảng cáo giải thích và thông tin hoặc bản tin hoặc khi bạn gửi thông tin liên lạc hoặc khi tham gia các khảo sát trực tuyến.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân về bạn như được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư này và khi cần thiết

  • để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi và xử lý đơn đặt hàng của bạn
  • để trả lời các yêu cầu của bạn
  • để quản lý mối quan hệ khách hàng của chúng tôi với bạn
  • gửi cho bạn tài liệu tiếp thị có liên quan
  • mời bạn đăng ký một sự kiện
  • mời bạn tham gia khảo sát trực tuyến
  • cung cấp cho bạn thông tin về quan hệ nhà đầu tư và truyền thông của chúng tôi
  • để ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, chẳng hạn như các cuộc tấn công cố ý vào các hệ thống công nghệ thông tin của DKSH
  • thiết lập hoặc duy trì khiếu nại hoặc biện hộ hợp pháp hoặc hỗ trợ bất kỳ điều tra pháp lý hoặc hình sự nào
  • và nếu không trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc yêu cầu

Chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng ẩn danh và tổng hợp dữ liệu được thu thập thông qua trang web này cho mục đích thống kê để giúp chúng tôi cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình. Theo sự cho phép cụ thể của bạn mà chúng tôi có thể thu thập riêng và bạn có toàn quyền để chọn không tham gia bất kỳ lúc nào, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để gửi cho bạn tài liệu quảng cáo hoặc bản tin mà chúng tôi cho rằng bạn quan tâm.

Cookie và theo dõi sử dụng
Chúng tôi sử dụng cookie, text files nhỏ được đặt tự động trên ổ cứng của máy tính khi bạn truy cập một số trang web và công nghệ, trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ phân tích trang web như Google Analytics. Cookie cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin, chẳng hạn như tên miền, nhà cung cấp dịch vụ internet, hệ điều hành, ngày và giờ truy cập, các trang bạn truy cập hoặc các loại tìm kiếm bạn thực hiện.

Vì chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, bạn có thể chọn không cho phép sử dụng một số loại cookie. Nhấp vào nút Cài đặt Cookie bên dưới để tìm hiểu thêm về các loại Cookie và để thay đổi cài đặt mặc định. Tuy nhiên, việc chặn một số loại cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn về trang web và các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Cookie Settings

 

Các loại cookie chúng tôi sử dụng

Liên kết đến các trang web khác
Trang web DKSH chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng bất kỳ trang web nào trong số này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web khác ngoài các trang web do DKSH kiểm soát.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai
Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty liên kết của chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh đáng tin cậy khác cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như hỗ trợ kỹ thuật để đánh giá tính hữu ích của trang web này, cho mục đích tiếp thị hoặc cho các loại dịch vụ khác. Chúng tôi có hợp đồng với các bên này để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được xử lý dựa trên các hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ Tuyên bố về Quyền riêng tư này và bất kỳ biện pháp bảo mật thích hợp nào khác.

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên được đề cập ở trên và các bên thứ ba khác, bao gồm cả các cơ quan chính phủ, vì điều này là cần thiết để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào bạn đã yêu cầu hoặc ủy quyền bằng cách chấp nhận các điều khoản của Tuyên bố về Quyền riêng tư này, hoặc quyền, tài sản hoặc an toàn của người khác, để duy trì tính bảo mật cho dịch vụ của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi được yêu cầu chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật, tòa án hoặc các quy định khác của chính phủ hiện hành hoặc nếu cần thiết điều tra pháp lý hoặc hình sự hoặc tố tụng pháp lý.

Xin lưu ý rằng các công ty và công ty con của DKSH, cũng như chính quyền, khách hàng và nhà cung cấp mà chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn có thể nằm bên ngoài quốc gia của bạn, bao gồm các quốc gia ở Châu Á và có khả năng là Hoa Kỳ, nơi mà luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật ở quốc gia mà bạn đang sống. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách triển khai các cơ chế pháp lý thích hợp, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng theo tiêu chuẩn của EU. Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi thực hiện, vui lòng gửi email cho chúng tôi qua biểu mẫu tại đây: Online Communications

Cách chúng tôi bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn
DKSH đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn chống lại sự phá hoại, mất mát hoặc thay đổi bất hợp pháp, cũng như việc tiết lộ trái phép hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ. Điều này bao gồm đào tạo nhân viên của chúng tôi, những người có thể có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu
Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn với khoảng thời gian theo quy định được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, trừ khi khoảng thời gian lưu giữ dài hoặc ngắn hơn là bắt buộc hoặc được pháp luật cho phép.

cQuyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn
Bạn có quyền yêu cầu được thông báo về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ và yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi hoặc bên thứ ba mà chúng tôi tiến hành kinh doanh. Ngoài ra, khi việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được đồng ý bởi bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước lệnh rút. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền phản đối hoặc yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình và nếu bạn cư trú tại EU, bạn có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu của mình nếu bạn cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vi phạm luật hiện hành.

Nếu bạn muốn thực hiện yêu cầu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Sau khi cung cấp bằng chứng nhận dạng, chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc quan ngại nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư này hoặc muốn yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thực hiện quyền riêng tư của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH DKSH Việt Nam 
Lầu 5, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám
Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Online Communications

Tuyên bố về quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2019.