ស្វែងរកវិធីថ្មីៗដើម្បីផ្តល់នូវការរីកចម្រើនជាមួយគ្នា

DKSH​ Business Unit Consumer Goods  ស្ថិតនៅលើដំណើរដ៏រំភើបមួយ ប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាវាគ្រាន់តែទើបជាការចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ។ អ្វីក៏ដោយ ដែលនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគត យើងនឹងបន្តជំរុញពង្រីកលើសេវាគ្របដណ្តប់ ជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មរបស់យើង។ យើងមានសេចក្តីសោមនស្ស រីករាយក្នុងការបន្តធ្វើការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក និងស្វែងរកវិធីថ្មីៗដើម្បីផ្តល់នូវការរីកចម្រើនជាមួយគ្នា។