Algemene voorwaarden Disclaimer

Uw toegang tot en gebruik van deze site (de "Site") is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (de "Algemene voorwaarden") en alle toepasselijke wetten. Door deze Site te bezoeken en te bekijken, accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, deze Algemene voorwaarden en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en DKSH Management Ltd. of een van aan haar gelieerde ondernemingen in verband daarmee worden vervangen en niet langer van kracht zijn.

Als u deze Algemene voorwaarden niet accepteert, houd er dan rekening mee dat u geen toegang heeft tot materiaal van deze Site en dit niet kan gebruiken of downloaden.

1. Het gebruik van deze Site en de inhoud ervan is alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. U mag informatie van deze Site (de "Informatie") alleen downloaden, weergeven of afdrukken voor niet-commercieel persoonlijk gebruik.

2. U moet elke mededeling over copyright of andere mededelingen over eigendomsrechten in de Informatie die u downloadt, behouden en reproduceren. U mag de inhoud van de Site of delen daarvan in welke vorm dan ook niet kopiëren, downloaden, reproduceren, afdrukken, publiceren, weergeven, distribueren, wijzigen, bijwerken, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen, opslaan, vertalen of gebruiken in welke vorm dan ook voor openbare of commerciële doeleinden, waaronder bijvoorbeeld de tekst, afbeeldingen, illustraties, grafische afbeeldingen, foto's, audioclips, videoclips en audio-videoclips, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DKSH Management Ltd. U dient aan te nemen dat alles wat u op deze Site ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld en niet mag worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden of in de tekst op de Site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DKSH Management Ltd. Noch DKSH Management Ltd. noch een van aan haar gelieerde ondernemingen garandeert of verklaart dat uw gebruik van materiaal dat op de Site wordt weergegeven, geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan DKSH Management Ltd. of aan haar gelieerde ondernemingen.

3. Met uitzondering van de voorgaande beperkte machtiging, wordt u geen licentie of recht op enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht van DKSH Management Ltd., aan haar gelieerde ondernemingen of van enige andere partij verleend of toegekend.

4. De internetsite van DKSH Holding Ltd. of de internetsites van DKSH Management Ltd. gelieerde ondernemingen - kunnen handelsmerken, patenten, eigendomsinformatie, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van DKSH Management Ltd., aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Er wordt geen licentie op of recht op dergelijke handelsmerken, patenten, eigendomsinformatie, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van DKSH Management Ltd., aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen, aan u verleend of toegekend.

5. Hoewel DKSH Management Ltd. redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en up-to-date informatie op de Site op te nemen, kan informatie die op deze Site wordt gepubliceerd, onvolledig of verouderd zijn en deze kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten; DKSH Management Ltd. en/of aan haar gelieerde ondernemingen geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van de Site, die wordt aangeboden "zoals deze is" en op "zoals beschikbaar" basis. DKSH Management Ltd. en/of aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid, garantie of aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze Site of de inhoud ervan. In het bijzonder geven DKSH Management Ltd. en/of aan haar gelieerde ondernemingen geen enkele garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van eigendomsrecht, niet-inbreukmakende of geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de Site, en DKSH Management Ltd. en/of aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, adequaatheid, tijdigheid of volledigheid van de informatie op de Site. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. DKSH Management Ltd. en/of aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden ook geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen of wormen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of het browsen op de Site of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, illustraties, grafieken, foto's, videoclips, audioclips of audio-videoclips van de Site. DKSH Management Ltd. behoudt zich het recht voor om op elk moment enige of alle functionaliteit van haar Site te onderbreken of stop te zetten en/of de pagina's van deze Site of de inhoud daarvan te herzien of te wijzigen, of de toegang ertoe in te trekken, voor om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. Noch DKSH Management Ltd., noch aan haar gelieerde ondernemingen, noch de entiteit van de DKSH Group die deze Site beheert, aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of stopzetting van enige of alle functionaliteit van deze Site, ongeacht of deze het gevolg is van acties of nalatigheden van een entiteit van de DKSH Group of een derde partij.

6. Alle berichten, informatie of materialen die u naar deze Site stuurt via e-mail of anderszins met inbegrip van enige gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties e.d. worden beschouwd als niet-vertrouwelijke gegevens waarop geen eigendomsrecht rust. Alles wat u verzendt of plaatst, wordt kosteloos eigendom van DKSH Management Ltd. of aan haar gelieerde ondernemingen en kan voor elk doel worden gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Bovendien zijn DKSH Management Ltd. en/of zijn gelieerde ondernemingen vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die zijn vervat in enige communicatie, informatie of materiaal dat u naar de Site stuurt voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, het vervaardigen en op de markt brengen van producten of diensten met gebruikmaking van dergelijke informatie, communicatie of materiaal zonder restricties en zonder u op enigerlei wijze schadeloos te stellen. Door communicatie, informatie of materiaal naar de server van DKSH Management Ltd. te sturen, bijvoorbeeld per e-mail of via de wereldwijde webpagina's van DKSH, gaat u ermee akkoord dat: (a) u redelijke inspanningen zult leveren met betrekking tot het scannen op en verwijderen van mogelijke virussen of andere besmettelijke of destructieve eigenschappen voordat enige communicatie, informatie of materiaal wordt verzonden; en (b) u de communicatie, informatie of materiaal bezit of het onbeperkte recht hebt om deze aan DKSH Management Ltd. of aan haar gelieerde ondernemingen te verstrekken en DKSH Management Ltd. en/of aan haar gelieerde ondernemingen de mededeling, informatie of materiaal kosteloos mag publiceren en/of deze of enige daarin beschreven concepten opnemen in de diensten of producten van DKSH Management Ltd. en/of aan haar gelieerde ondernemingen zonder verantwoording of aansprakelijkheid; en (c) u ermee akkoord gaat geen actie te ondernemen tegen DKSH Management Ltd. of zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot communicatie, informatie of materiaal dat door u is ingediend en u ermee instemt om DKSH Management Ltd. en/of aan haar gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen als een derde partij actie onderneemt tegen DKSH Management Ltd. of aan haar gelieerde ondernemingen met betrekking tot de communicatie, informatie of materiaal dat u indient.

7. De informatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. DKSH Management Ltd. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan de Informatie en aan de producten en programma's die in dergelijke Informatie worden beschreven aan te brengen.

8. De internetsites van DKSH Management Ltd. kunnen informatie bevatten over haar wereldwijde producten en/of diensten of over wereldwijde producten en/of diensten van aan haar gelieerde ondernemingen, die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een product of dienst van DKSH Management Ltd. of naar een product of dienst van een van aan haar gelieerde ondernemingen op een internetsite van DKSH Management Ltd. impliceert niet dat een dergelijk product of een dergelijke dienst beschikbaar is of zal zijn op uw locatie.

9. Omdat DKSH Management Ltd. en aan haar gelieerde ondernemingen geen controle hebben over en geen goedkeuring verlenen aan enige van de sites (of de producten of diensten waarnaar daarin wordt verwezen) waarnaar de Site is gelinkt en omdat DKSH Management Ltd. geen enkele of alle van deze sites heeft beoordeeld waarnaar de Site is gelinkt, erkent u dat noch DKSH Management Ltd. noch aan haar gelieerde ondernemingen verantwoordelijk zijn voor de inhoud van enige off-Site pagina's of enige andere sites die aan de Site zijn gelinkt. Het doorlinken naar de Site, off-Site pagina's of andere sites is op eigen risico en zonder toestemming van DKSH Management Ltd. of aan haar gelieerde ondernemingen. Door gebruik te maken van dergelijke links, begrijpt u dat de wettelijke verklaring en het privacybeleid van de gelinkte site van toepassing zijn en dat deze kunnen verschillen van die van DKSH Management Ltd. U stemt er ook mee in dat noch DKSH Management Ltd., noch aan haar gelieerde ondernemingen enige controle hebben over de inhoud van sites waarnaar deze Site is gelinkt en geen enkele verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor materiaal en/of informatie gecreëerd of gepubliceerd door dergelijke sites van derden.

10. Hoewel DKSH Management Ltd. van tijd tot tijd discussies, chats, posts, transmissies, bulletin boards en dergelijke op de Site kan volgen of beoordelen, zijn noch DKSH Management Ltd. noch aan haar gelieerde ondernemingen verplicht dit te doen en nemen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke locaties, noch voor enige fout, eerroving, smaad, laster, weglating, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie op dergelijke locaties op de Site. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, beledigend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou kunnen worden beschouwd, aanleiding zou kunnen geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met enige wetgeving, te publiceren of te verzenden. DKSH Management Ltd. zal volledig meewerken met alle wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die DKSH Management Ltd. of aan haar gelieerde ondernemingen verzoeken of instrueren om de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijke informatie of materialen plaatst.

11. Deze Site kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die zijn gebaseerd op huidige plannen, schattingen en prognoses, waarvoor DKSH Management Ltd. of aan haar gelieerde ondernemingen op geen enkele manier aansprakelijk zijn. Deze verklaringen brengen inherente risico's en onzekerheden met zich mee, waarvan er vele buiten de controle van DKSH Management Ltd. of aan haar gelieerde ondernemingen liggen. DKSH Management Ltd. neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen bij te werken in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.

12. DKSH Management Ltd. kan deze Algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien door deze publicatie bij te werken. U bent onmiddellijk gebonden aan dergelijke herzieningen na het plaatsen van een dergelijke herziening of wijziging en dient daarom deze algemene voorwaarden elke keer dat u deze Site gebruikt opnieuw te bekijken.

13. Framing van deze Site door sites of site-elementen van partijen die geen deel uitmaken van de DKSH Group is niet toegestaan. Online links of enige andere manier om delen van deze Site op te nemen in sites van partijen die geen deel uitmaken van de DKSH Group zijn eveneens verboden.