พนักงานของเรา

At DKSH, our people are the most valuable asset we have

ทรัพยากรบุคคล กุญแจสู่ความสำเร็จของเรา
พนักงานของเราคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด ความคิด การริเริ่มสร้างสรรค์และการตัดสินใจของพวกเขาเหล่านี้เองที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ  วัฒนธรรมองค์กรที่เรามีร่วมกันช่วยเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพที่ดีที่สุดในแวดวง ทำให้กับบุคลากรของเรามีโอกาสเติบโตในสายอาชีพนี้และทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการขยายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ที่ดีเคเอสเอช พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดการเตอบโตของบริษัทในระยะยาวในฐานะที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่กระตือรือล้นและประสบความสำเร็จ และได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนนับล้านด้วยการนำเสนอสินค้าที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน

พันธสัญญาร่วมกัน
ในฐานะที่เป็นบริษัทสัญชาติสวิส ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ แต่ความสำเร็จของ ดีเคเอสเอช ในตลาดภูมิภาคเอเชียนั้น มาจากการที่เรามีความคุ้นเคยและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในหลากหลายท้องถิ่น แม้ว่าเราจะเป็นบริษัทนานาชาติ แต่เราหยั่งรากลึกในแต่ละชุมชนท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน ดีเคเอสเอช มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 31,970 คน รวม 68 สัญชาติ จาก 37 ประเทศทั่วโลก แต่ละคนมีพื้นฐานด้านการศึกษาที่หลากหลายและมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก แต่ทว่าเขาเหล่านี้ได้มาทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการคู้ค้าและลูกค้าเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า จะมีพนักงานของเราพูดภาษาเดียวกันกับคู้ค้าและลูกค้าอยู่เสมอ รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมของคู้ค้าและลูกค้าด้วยเช่นกัน   

ความแตกต่างหลากหลาย กลายเป็น เรื่องธรรมชาติ  
การดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพในค่านิยมซึ่งมีเดิมและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จสำหรับบริษัทนานาชาติ

สำหรับ ดีเคเอสเอช แล้ว ความแตกต่างหลากหลายมิได้เป็นเพียงแนวคิดในคู่มือการบริหารจัดการที่ถูกทิ้งไว้ให้ฝุ่นเกาะ;  และมิได้เป็นเพียงการกระทำแบบขอไปทีตามนโยบาย หากแต่ความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับเรา และเราเห็นคุณค่าของความหลากหลายเสมอ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที ผู้ก่อตั้ง ดีเคเอสเอช ชาวสวิส เองก็ได้น้อมรับวัฒนธรรมใหม่ของต่างชาติอย่างเต็มใจ มรดกตกทอดนี้เองที่สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบที่แตกต่างหลากหลายของพนักงาน ดีเคเอสเอช ที่มีอยู่ในปัจจุบัน