ค่านิยมของเรา

Shared values – building partnerships that last
DKSH corporate values

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการขยายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียนั้น เราจำเป็นต้องพยายามดำเนินงานโดยยึดหลักค่านิยมองค์กรของเราอย่างสอดคล้องกัน ซึ่งค่านิยมเหล่านี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเราในทุกด้าน ค่านิยมของเรา เป็นตัวกำหนดแนวทางการจัดลำดับความสำคัญและพฤติกรรมให้กับเรา รวมถึงเป็นแรงบรรดาลใจให้เราส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้าและลูกค้าของเรา และช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเหล่านั้นเติบโต

ชื่อเสียงของ ดีเคเอสเอช มาจากความจริงใจในหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และคิดอย่างเจ้าของกิจการ อันนำมาซึ่งบริการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคู่ค้า ส่วนการรักษาสัญญาและทุ่มเทด้วยใจของเรานั้น ช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งกับคู่ค้าทางธุรกิจและตัวเราเอง