นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อตกลงในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ดีเคเอสเอชนั้น เรามุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของท่านโดยการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (EU General Data Protection Regulation) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act B.E.2562) และกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับและนโยบายของดีเคเอสเอชอันเกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เต็มประสิทธิภาพ เราจึงมีการปรับปรุงการแจ้งเตือนข้อมูลและการประมวลผลเพื่อเป็นการวางระเบียบอันเป็นการกำหนดวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวมและเหตุใดเราจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ดีเคเอสเอชเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประเภทตามความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อเราและเช่นเดียวกันกับกฎหมายที่บังคับใช้ และตราบเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทลุล่วง (เช่น การสนับสนุนการดำเนินการภายในองค์กร เพื่อทำการติดต่อสื่อสารกับท่านและเพื่อดำเนินการทางธุรกิจทั่วไปของบริษัท) เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาต่าง ๆ ที่มีกับท่าน หรือที่ท่านได้ทำการตกลง

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ :

หมวดของข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อสื่อสารและข้อมูลทั่วไป ชื่อของท่าน (รวมถึงคำนำหน้าและต่อท้าย) ตำแหน่งงาน บริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ Line และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการทำงานและข้อมูลด้านการศึกษา รวมถึงข้อมูลช่องทางการติดต่อสื่อสารและช่วงเวลาในการติดต่อสื่อสารที่ท่านสะดวก
ข้อมูลการดำเนินการทางธุรกิจและข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับกิจกรรมการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ข้อมูลด้านการเงินรวมถึงรายละเอียดธุรกรรม ข้อมูลธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการชำระเงินและเงื่อนไข ข้อมูลการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบแจ้งหนี้และการรายงานคุณภาพสินค้า


2. เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราอาจทำการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านทางความสัมพันธ์ทางสัญญา ในที่ประชุม หรือแบบฟอร์มการติดต่อสื่อสาร หรือวิธีการทางอ้อมจากข้อมูลสาธารณะ เว็บไซต์ หรือบุคคลภายนอก

3. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้ และตามวัตถุประสงค์อื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

เหตุแห่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับท่าน กรณีนี้รวมถึงการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยการให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท การขายและการจัดส่งสินค้า และการเรียนเชิญท่านให้เข้าร่วมประชุมและการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าและบริการใหม่

เพื่อการบริหารความสัมพันธ์

กรณีนี้รวมถึงการบริหารจัดการในการส่งสินค้าและบริการของบริษัท การประชุม การติดต่อทางธุรกิจ การบริหารตามสัญญา และธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการให้บริการ การจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่าย และรายงานคุณภาพเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท
เพื่อการค้นคว้าและประมวลผล กรณีนี้รวมถึงการวางแผนค้นคว้าในองค์กรและการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการจัดแบ่งประเภทลูกค้า กรณีนี้รวมถึงการจัดแบ่งประเภทเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


4. ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้บ้าง และเพราะเหตุใด

เนื่องด้วยบริษัทมีการดำเนินงานทั่วโลก บริษัทอาจทำการแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ และลูกค้าที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งเราทำการซื้อสินค้าและ/หรือเราได้ให้บริการ ลูกค้าที่ได้ซื้อสินค้าจากเรา หรือคู่ค้าที่ได้ให้บริการในนามของเรา เช่น ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อประเมินผลประโยชน์จากการใช้งานของ เว็ปไซต์เรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือบริการจัดส่งประเภทอื่น เราได้มีการทำสัญญากับบุคคลดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับการประมวลผลตามคำแนะนำของเราและเป็นไปตามหนังสือแจ้งสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และมาตรการการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับอื่นที่เหมาะสม

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่เราได้กล่าวถึงด้านบนนี้เท่านั้น และบุคคลภายนอกรายอื่นซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการกำหนดไว้ในหนังสือแจ้งสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในกรณีของการปรับโครงสร้างองค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนหรือการถือหุ้นของบริษัทผ่านการขายกิจการ การรวมกิจการ หรือควบกิจการ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ สินทรัพย์หรือความปลอดภัยทั้งของท่าน ของเราและสิทธิอื่นใด เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของบริการ หรือหากเราได้รับการร้องขอให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ศาล หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นใดของรัฐ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมาย หรือการสืบสวนทางอาญา หรือกระบวนการทางกฎหมาย

โปรดทราบว่าบริษัทและบริษัทในเครือของดีเคเอสเอช ตลอดทั้งหน่วยงาน ลูกค้า และผู้ผลิตสินค้าที่เราอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น อาจตั้งอยู่ภายนอกประเทศที่ท่านพำนักอยู่ รวมถึงประเทศอื่นในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรปและอาจรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจมีความแตกต่างจากประเทศที่ท่านพำนักอยู่ ในกรณีดังกล่าวเราจะดำเนินการเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่ามีมาตรการการป้องกันที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการปรับใช้กลไกทางกฎหมายที่เหมาะสม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อเราได้ตามที่ระบุในหัวข้อ “ท่านจะติดต่อบริษัทได้อย่างไร”

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด

ดีเคเอสเอชจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้นี้ เว้นแต่มีการกำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมายให้ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้นน้อยกว่าหรือมากกว่าระยะเวลาที่เรากำหนดไว้

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการรักษาความปลอดภัยอย่างไร

ดีเคเอสเอชได้ปรับใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการเชิงองค์กรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลาย สูญหายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยอุบัติเหตุ และการถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มาตรการเหล่านี้รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานของเราผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

7. ท่านมีสิทธิอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา และร้องขอให้ทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของเราหรือของบุคคลที่สามที่เราได้ร่วมดำเนินธุรกิจดัวย ภายใต้บางสถานการณ์ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่การประมวลผลดังกล่าวเป็นไปตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และสิทธิในการร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูล และสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนแก่หน่วยงานผู้กำกับดูแลที่มีอำนาจ หากการประมวลผลข้อมูลนั้นไปเป็นตามความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลถึงการประมวลผลที่ได้มีการดำเนินไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นที่กำหนดโดยกฎหมาย

8. ท่านจะติดต่อบริษัทได้อย่างไร

หากท่านมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือแจ้งสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือหากท่านต้องการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือใช้สิทธิของท่านอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
2533 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Email: dpo.th@dksh.com

หนังสือแจ้งสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563