คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการนานาชาติของ ดีเคเอสเอช เป็นผู้มอบแนวทางกลยุทธ์โดยรวมและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการแต่ละท่าน เป็นตัวแทนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจในแต่ละสาขาแตกต่างกันไป คณะกรรมการเหล่านี้ มีเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ของ ดีเคเอสเอช กรรมการบริษัทแต่ละท่านต่างได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งจะหมดวาระลงเมื่อถึงกำหนดการประชุม “Annual General Meeting” ในครั้งถัดไป การคัดเลือกกรรมการจะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมดังกล่าว ซึ่งสมาชิกแต่ละท่านได้รับเลือกเป็นรายบุคคล โดยไม่มีข้อจำกัดด้านขอบเขตการบริการ/สถานะในการร่วมงานกับบริษัท (terms of service) หรืออายุของสมาชิก