Code of Conduct

ในฐานะที่เป็นบริษัทนานาชาติดำเนินงานอยู่ใน 36 ประเทศทั่วโลก คณะกรรมการบริษัทของดีเคเอสเอช จึงมีเจตนารมณ์ในการคงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดในด้านความโปร่งใสและซื่อสัตย์ด้วยธรรมภิบาลของเรา ซึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวิธีการปฏิบัติของสวิส (Swiss Code of Best Practice) และคำชี้แนะด้านธรรมมาภิบาล (Directive on Information Relating to Corporate governance หรือ DCG) จาก คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งสวิสเซอร์แลนด์ ที่รู้จักในนาม SIX Swiss Exchange

 

ธรรมาภิบาลบ่งบอกถึงวิธีในการบริหารจัดการและการนำหลักการดังกล่าวมาลงมือปฏิบัติ เพื่อนำเราไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวก็กันสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย   ธรรมาภิบาลที่ดี ย่อมรักษาสมดุลระหว่างความเป็นเจ้าของกิจการ การควบคุม และความโปร่งใส นอกจากนี้ ธรรมาภิบาลที่ดียังช่วยให้บริษัทมีกระบวนการในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

บทบัญญัติด้านจรรยาบรรณ

การปฏิบัติตามบทบัญญัติด้านจรรยาบรรณ

เราจะอ้างอิงบทบัญญัติด้านจรรยาบรรณและปฏิบัติตามทุกข้อกำหนด

พนักงานดีเคเอสเอช ทุกคนต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติด้านจรรยาบรรณ (รวมถึง บริษัทในเครือของดีเคเอสเอช และ บริษัทร่วมทุนภายใต้การควบคุมของเรา) นอกจากนี้ ดีเคเอสเอช ยังมีเจตนารมณ์ ไม่เพียงแต่ให้พนักงานของเราเท่านั้นที่ต้องปฏิบัติตาม แต่เรายังพยายามทำให้มั่นใจว่า พันธมิตรทางธุรกิจของเราก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติด้านจรรยาบรรณในทุกด้านเช่นกัน

 

พนักงานของเราทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆภายใต้บทบัญญัติและหลักการด้านจรรยาบรรณ ทั้งนี้พนักงานจะได้รับการอบรมความด้านซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามบทบัญญัติ นอกจากนี้ พนักงานระดับผู้บริหารจะต้องทำให้มั่นใจว่าพนักงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนจะต้องได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมและเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติด้านจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง

 

เราทำในสิ่งที่สมควรด้วยวิธีการที่ถูก และขอคำแนะนำ เมื่อเกิดความไม่แน่ใจ

เมื่อเกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน พนักงานควรขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาของพวกเขา ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Managers) ณ ประเทศนั้นๆ หรือระดับองค์กร (corporate level) ทั้งนี้หากคำตอบของแนวคำถามด้านล่างคือ “ใช่” หรือ “อาจจะ” พนักงานควรของคำแนะนำจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น

·       พฤติกรรมของฉันบ่งชี้ถึงความไม่ซื่อสัตย์ ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ หรือผิดกฎหมาย หรือไม่

·       พฤติกรรมของฉันส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงของดีเคเอสเอช หรือไม่

·       พฤติกรรมของฉันก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อดีเคเอสเอช หรือต่อตัวฉันเอง หรือไม่

·       หากพฤติกรรมของฉันได้รับการเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชน หรือสนทนาประเด็นนี้กับครอบครัวและเพื่อนฝูง ฉันจะรู้สึกลำบากใจหรือไม่

·       พฤติกรรมของฉันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยขอผู้อื่น หรือไม่

 

เรามีจุดยืนที่ชัดเจน

 

ดีเคเอสเอช ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไร้จรรยาบรรณ: หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทอาจดำเนินการทางวินัย ถึงขั้นการให้ออกจากงานก็อาจเป็นได้ ยิ่งไปกว่านั้น หากจำเป็น บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายอาญาด้วยเช่นกัน

เราเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ และดำเนินการทันทีเมื่อเกิดความสงสัย

หากพบเจอพฤติกรรมที่ขัดต่อข้อกำหนดหรือเป็นที่น่าสงสัย พนักงานต้องรายงานหัวหน้า ตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด อย่างไรก็ดี กรณีที่มีสถานการณ์ที่ทำให้พนักงานรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ หรือสถานการณ์ไม่เอื้อต่อการรายงานไปยังบุคคลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ให้รายงานหัวหน้างานลำดับถัดไป หรือผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคณะกรรมการบริหารโดยตรง

 

 

ข้อร้องเรียนทุกประเด็นต้องได้รับการตรวจสอบและสอบสวนอย่างเหมาะสม ดีเคเอสเอช ไม่ยินยอมอย่างยิ่งให้เกิดเหตุการณ์ในเชิงลบกับพนักงานที่รายงานข้อเท็จจริงด้วยเจตนาที่ดี นอกจากนี้เรายังมีเจตนารมณ์ในการปกป้องสิทธิของผู้รายงานอีกด้วย

เรา รวมถึง บุคคลที่สามที่เราเป็นผู้แต่งตั้ง มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์อยู่เสมอ

 

เราทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอบริการที่เป็นเลิศให้กับพันธมิตรทางธุรกิจที่กำลังมองหาการให้บริการขยายตลาด ดังนั้น พันธสัญญา ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์ จึงเป็นหัวใจสำคัญต่อบริการและความสำเร็จอย่างยืนของเรา ดีเคเอสเอช คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกคนจะทำงานอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สูงสุด เพื่อปกป้องชื่อเสียงและธุรกิจของดีเคเอสเอช

 

 

การดำเนินธุรกิจต้องกระทำด้วยความซื่อสัตย์ตลอดเวลา พนักงานต้องปฏิบัติงานและดำรงไว้ซึ่งข้อตกลงทางธุรกิจโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงานทางธุรกิจของดีเคเอสเอชอย่างเคร่งครัด ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ทั้งนี้ด้วยธุรกิจของเรา ดีเคเอสเอชอาจมีการจัดจ้างบุคคลที่สามเพื่อช่วยให้เรานำเสนอบริการได้อย่างเหมาะสม หรือเพื่อจัดซื้อสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทของเราเอง ดังนั้นพนักงานต้องศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและใช้ความระมัดระวังในการแต่งตั้งบุคคลที่สาม ซึ่งต้องไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อ ดีเคเอสเอช หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในด้านชื่อเสียงและความซื่อสัตย์

เราเคารพกฏหมาย รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรอยู่เสมอ

 

เราต้องดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงนโยบายและมาตรฐานขององค์กรอย่างเคร่งครัด พนักงานจำเป็นต้องทราบกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของดีเคเอสเอช รวมถีงปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ในฐานะปัจเจกบุคคลด้วยความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ความเป็นมืออาชีพโดยแท้จริง ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายยินดีให้ปรึกษา หากมีข้อสงสัย

 

 

นอกจากนี้ พนักงานยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรทุกประการ ในกรณีที่กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรมีความเข้มงวดมากกว่าตัวบทกฎหมาย ให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎที่เคร่งครัดมากกว่า อย่างไรก็ดี หากมีความขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับกฎระเบียบของบริษัท ให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานให้ผู้บริหารทราบถึงความขัดแย้งดังกล่าว

เราปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

 

 

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการขยายตลาดในระดับนานาชาติ ดีเคเอสเอช มีบทบาทสำคัญด้านการทำธุรกรรมข้ามชาติ ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านการค้าต่างๆนานา พนักงานของเราจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล สินค้าและบริการข้ามพรมแดนอยู่เสมอ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การควบคุมการส่งออก การปิดกั้นทางเศรษฐกิจ (embargoes) การแทรงแซงทางการค้า การศุลกากร และกฎหมายด้านการต่อต้านการคว่ำบาตร เป็นต้น

เราสนับสนุนหลักการด้านการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี

ดีเคเอสเอช เชื่อในตลาดเสรีและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เราดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามมาตรฐานของตลาดที่เป็นธรรม และข้อกำหนดทางกฎหมายด้านการแข่งขัน/การผูกขาด

 

ดีเคเอสเอช ห้ามมิให้พนักงานดำเนินการทางธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หรือส่งผลกระทบต่อการป้องกัน การจำกัด หรือการบิดเบือนการแข่งขัน เราคาดหวังให้พนักงานมีความเข้าใจในกฎหมายด้านการแข่งขันและเข้าใจถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อธุรกิจ ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายยินดีให้ปรึกษา หากพนักงานมีข้อสงสัย

สถานที่ทำงานของเรา มีความปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ รวมถึงพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ดีเคเอสเอช มุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เราลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยยึดถือวิธีปฏิบัติที่รับผิดชอบต้อสังคม และได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ดีเคเอสเอช ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และมีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย

 

พนักงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัย สุขภาพ และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ พนักงานจำเป็นต้องตระหนีกถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ ความปลอดภัย หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยรายงานให้หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมทราบอย่างทันท่วงที

ดีเคเอสเอช มีวัฒนธรรมด้านผลงาน (performance culture) ที่ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของบริษัท และเพื่อความก้าวหน้าของตัวพนักงานเอง

 

เราเคารพในสิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการทำงานร่วมกัน และไม่ยอมรับการกดขี่ด้านแรงงาน

 

ดีเคเอสเอช มุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการจ้างงานที่เป็นธรรม อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงการคารพในสิทธิมนุษยชน เราไม่ยอมรับการกดขี่ด้านแรงงานหรือการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ และเราเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคนและเสรีภาพในการทำงานร่วมกั

เราเห็นคุณค่าของความหลากหลาย และไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติและการกดขี่ข่มเหง

ดีเคเอสเอช ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศและหลากหลายวัฒนธรรม เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติกับพนักงานทุกคนและผู้ที่ต้องการร่วมงานกับดีเคเอสเอช ด้วยความเคารพอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นโยบายของเราต้องการคงไว้ซึ่งสถานที่ทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการกดขี่ข่มเหง พนักงานต้องไม่เลือกปฏิบัติหรือถูกเลือกปฏิบัติ ตลอดจดโดนกดขี่ข่มเหง ทั้งด้านสัญชาติ ศาสนา เชื้อชาติ เพศ อายุ ความทุพพลภาพ ความชอบทางเพศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงานที่รู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกข่มขู่คุกคาม หรือพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดรายงานไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เราตัดสินใจด้านการจ้างงานและพัฒนาบุคคลด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอย่างเป็นธรรม

 

ดีเคเอสเอช ดำเนินตามนโยบายการจ้างงานบนพื้นฐานแห่งความเหมาะสม ได้แก่ คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน และความสำเร็จ เครือญาติและคู่ครองของพนักงานอาจได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานหรือที่ปรึกษาด้วยเหตุผลด้านความเหมาะสมที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เครือญาติและคู่ครองของพนักงานห้ามมีความสัมพันธ์ในการทำงานในฐานะผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มว่าอาจเกิดขึ้นในระหว่างการจ้างงาน ทั้งนี้ หลักการจ้างงานที่เป็นธรรมมีผลในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับจ้างงาน อาทิ ค่าตอบแทน การโอนย้าย และการเลื่อนตำแหน่งงาน

เราดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของดีเคเอสเอชเสมอ มิได้ทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด

 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ อาจเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง อยู่เหนือผลประโยชน์ของดีเคเอสเอช พนักงานต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่นำไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์ทุกครั้งที่เป็นไปได้ กรณีที่เกิด/อาจเกิดสถานการณ์ที่นำไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์ พนักงานต้องรายงานหัวหน้างานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ตัวพนักงานเองไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และไม่สมควรมีส่วนร่วมใดๆ ที่มีอิทธิพลต่อการขัดกันแห่งผลประโยชน์

 

เรามุ่งมั่นทุมเทอย่างเติมความสามารถ เพื่อให้ธุรกิจของดีเคเอสเอช มีความก้าวหน้า

 

ห้ามมิให้พนักงานทำกิจกรรมใดก็ตามนอกเหนือจากงานบริษัท ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีต่อดีเคเอสเอช หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  หรือกิจกรรมที่นำมาซึ่งการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของดีเคเอสเอชและ/หรือผลประโยชน์ของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมนอกบริษัทที่มิใช่เรื่องงาน ว่าสามารถทำได้หรือไม่นั้น พนักงานต้องปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เราพิทักษ์รักษาทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท และใช้งานด้วยความระมัดระวัง

 

พนักงานต้องพิทักษ์และเก็บรักษาทรัพย์สินและสิทธิครอบครองของดีเคเอสเอช ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อมิให้เกิดการสูญหาย เสียหาย ถูกทำลาย นำไปใช้งานในทางที่ผิด ถูกฉ้อโกง ยักยอก และลักทรัพย์   

 

ดีเคเอสเอช ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราเอง และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้ ทรัพย์สินทางปัญญามีได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงข้อมูลทางการค้า วิธีการและกระบวนการต่างๆ กลยุทธ์เชิงพาณิชย์และกลยุทธ์ทางการตลาด โมเดลด้านต้นทุนและการตั้งราคา ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

 

พนักงานต้องไม่เปิดเผย ทำสำเนา ลอกเลียน หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย พนักงานต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ซอฟแวร์ที่ไม่มีใบอนุญาต หรือ การนำสินค้าที่มีลิขสิทธิ์มาผลิตซ้ำ ทั้งนี้ ดีเคเอสเอช นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือด้านการสื่อสารมาให้พนักงานได้ใช้งานดุลยพินิจของ ดีเคเอสเอช ดังนั้น พนักงานที่มีสิทธ์ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว ต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง และสอดคล้องกับนโยบายด้านไอทีขององค์กร นอกจากนี้ พนักงานต้องปฏิบัติตามมารตฐานความปลอดภัยด้านไอทีของ ดีเคเอสเอช ด้วยเช่นกัน

 

 

สำหรับขอบเขตความยินยอมภายใต้นโยบายของบริษัทและกฎหมายของประเทศนั้นๆ ดีเคเอสเอช ขอสงวนสิทธ์ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบวิธีการที่พนักงานนำทรัพย์สินของเราไปใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลที่เก็บรักษาอยู่บน ไอที แพลตฟอร์ม และอุปกรณ์ต่างๆ ของดีเคเอสเอช

เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมและสร้างความหลากหลาย รวมถึงปฏิบัติตามหลักการจ้างงานที่เป็นธรรม

 

เราไม่บิดเบือนธุรกิจ หรือปลอมแปลงการลงบันทึกทางบัญชีแต่อย่างใด

 

ดีเคเอสเอช ต้องปฎิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านการบัญชี การกรอกข้อมูลลงในสมุดบันทึกทางการเงินและบัญชีต่างๆ ต้องเกิดขึ้นเหมาะสมกับเวลา ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นธรรม รวมถึงต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบและนโยบายด้านการเงินและการบัญชีของเรา ธุรกรรมทางการเงินใดๆ ต้องได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามที่สมควร

 

 

พนักงานต้องไม่ปลอมแปลงหรือบิดเบือนงบการเงินต่างๆ ตลอดจนไม่บันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในรายงาน เอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณชน หรือเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ การปลอมแปลงบัญชีหรือกรอกรายละเอียดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจถือเป็นการฉ้อโกง ซึ่งพนักงานที่มีพฤติกรรมดังกล่าว จะถูกดำเนินการทางวินัย

เราใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ

 

ดีเคเอสเอช อาจมีการรวบรวมและเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คลิปวิดีโอ/ไฟล์เสียง ไมโครฟิล์ม เป็นต้น บันทึกทางธุรกิจใดๆ ก็ตามที่พนักงานเป็นผู้สร้างหรือรวบรวมนั้น ให้ถิอว่าทรัพย์สินของดีเคเอสเอช แต่เพียงผู้เดียว

 

 

พนักงานต้องแน่ใจว่า ได้บริหารจัดการบันทึกทางธุรกิจอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของบริษัท

เราเห็นคุณค่า และปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ

 

พนักงานอาจเข้าถึงข้อมูลลับที่เกี่ยวกับธุรกิจของ ดีเคเอสเอช หรือของพันธมิตร  ข้อมูลที่เป็นความลับได้แก่ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยหรือมิอาจเปิดเผยต่อสาธารณชน อาจเป็นข้อมูลความลับทางการค้า แผนธุรกิจ กลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย ข้อมูลทางการเงิน เหล่านี้เป็นต้น พนักงานต้องเคารพและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับเหล่านี้ รวมถึงพนักงานต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล ทั้งด้วยความตั้งใจหรือโดยความบังเอิญก็ตาม

 

ห้ามมิให้พนักงานแสวงหาวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

พนักงานต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตลอดเวลา นอกเสียจากเหตุผลด้านกฎหมาย หรือได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร พนักงานต้องไม่ได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเผย หรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ทั้งนี้หากผู้บริหารมีคำสั่งให้ทำการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องอยู่ภายใต้ การเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงที่เหมาะสม

 

 

ภาระหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการจ้างงาน และยังคงมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องแม้จะเลิกจ้างแล้วก็ตาม

เราประมวลผลข้อมูล และใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในทุกครั้ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สาม ต้องดำเนินการโดยปฎิบัติตามหลักการของ ดีเคเอสเอช และกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูล ทั้งนี้ ดีเคเอสเอช เคารพความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับด้านข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน อย่างไรก็ดี ดีเคเอสเอช เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและของบุคคลภายนอกเพียงเพื่อการดำเนินธุรกิจ หรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 

เรายึดมั่นในความมีศีลธรรมจรรยาด้านการเงินของเรา

 

ความเสี่ยงด้านการเงินและระเบียบวิธีการปฎิบัติงาน ต้องได้รับการทบทวนและอนุมัติอย่างเหมาะสม ดีเคเอสเอช นำเสนอข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมกับเวลา ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน ให้กับผู้ถือหุ้นและตลาดการเงิน (financial market) ดีเคเอสเอช มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการจัดทำรายงานด้านการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า บันทึกด้านธุรกรรมทางการเงินต่างๆ นั้น มีความถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน

 

เราปกป้องคุ้มครองการใช้ข้อมูลภายใน (insider information) และ ห้ามมิให้มีการซื้อขายหุ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน หรือที่เรียกว่า อินไซเดอร์เทรดดิ้ง (insider trading)

 

ห้ามมิให้พนักงานทำการซื้อขายหุ้นของ ดีเคเอสเอช ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะที่กำลังประมวลผลข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งเมื่อเปิดเผยแล้ว อาจเป็นสาระสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของ ดีเคเอสเอช ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบด้านตลาดการเงินแล้ว ข้อมูลมิอาจเปิดเผยสู่สาธารณชนได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ จาก ดีเคเอสเอช

 

ทั้งนี้ จากการปฎิบัติงาน พนักงานอาจเข้าถึงข้อมูลที่มิได้เผยแพร่สู่สาธารณชนเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจของ ดีเคเอสเอช ดังนั้น จึงห้ามมิให้พนักงานทำการซื้อขายหุ้นของพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้ ขณะที่กำลังประมวลผลข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งเมื่อเปิดเผยแล้ว อาจเป็นสาระสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของพันธมิตรทางธุรกิจ

 

นอกจากนี้ยังห้ามมิให้พนักงานส่งต่อข้อมูลที่เป็นความลับ ไปยังบุคคลที่สาม โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ของตนเอง หรือผลประโยชน์ของผู้อื่น

 

 

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและอินไซเดอร์เทรดดิ้ง นั้น พนักงานต้องศึกษานโยบายของ ดีเคเอสเอช ด้านอินไซเดอร์เทรดดิ้ง และอ้างอิงจากเครื่องมือฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราไม่ยอมรับ หรือพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

 

ดีเคเอสเอช ไม่อนุญาตให้มีการทุจริตคอรัปชั่นและการติดสินบนในทุกรูปแบบ พนักงานต้องไม่เสนอผลประโยชน์หรือให้คำมั่นสัญญากับบุคคลใดๆ หรือสถาบันการเงินใดๆ ที่ไม่เหมาะสม  เพื่อได้รับหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในฐานะบุคคลที่สาม ทั้งการกระทำด้วยตัวเองหรือผ่านคนกลาง นอกจากนี้ พนักงานต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีอิทธิพลครอบงำ ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม

 

ดีเคเอสเอช ถือว่าเงินที่จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวก “facilitation payments” คือการติดสินบน ทั้งการจ่ายด้วยเงินสดหรือสิ่งของ โดยมอบให้เจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องที่ ดีเคเอสเอช เข้าไปเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ พนักงานต้องปฎิเสธโดยสิ้นเชิง หากมีการเรียก “เงินใต้โต๊ะ” เกึดขึ้น

 

ห้ามมิให้พนักงานจ้างบุคคลที่สามเพื่อให้กระทำการที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เช่น การติดสินบน ดังนั้น บุคคลที่สามที่ปฎิบัติงานในนาม ดีเคเอสเอช ต้องไม่ให้และไม่รับสินบนเช่นกัน

 

หากพนักงาน ดีเคเอสเอช ประสบกับเหตุการณ์ที่มีการเรียกรับสินบน (รวมถึงเงินใต้โต๊ะ) พนักงานต้องรายงานให้หัวหน้างาน หรือฝ่าย Compliance ของบริษัททราบโดยทันที

 

 

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับทุจริตคอรัปชั่นและการติดสินบนนั้น พนักงานต้องศึกษานโยบายของ ดีเคเอสเอช ด้านการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นและการติดสินบน และอ้างอิงจากเครื่องมือฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราไม่มีส่วนเกี่ยงข้องทางการเมือง และจะบริจาคการกุศลเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจเท่านั้น

 

ดีเคเอสเอช ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง เราจึงไม่มีนโยบายบริจาคให้พรรคการเมือง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร รวมถึงไม่สนับสนุนแคมเปญหาเสียงต่างๆ ด้วยเช่นกัน

 

ดีเคเอสเอช มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนชุมชนต่างๆ ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยช่วยเหลือในด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและบทบัญญัติด้านจรรยาบรรณ อย่างไรก็ดี ดีเคเอสเอช จะไม่บริจาคให้การกุศลใดๆ ที่กระทำเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือบุคคลที่สาม ซึ่งต้องการผลประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม

เราไม่ยอมรับของสมนาคุณ ที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียด้านความซื่อสัตย์ของเรา

 

พนักงานต้องไม่ถูกอิทธิพลครอบงำโดยการรับของสมนาคุณ (อาทิ ของขวัญ มื้ออาหาร หรือผลประโยชน์/สินน้ำใจในรูปแบบอื่นๆ) และต้องไม่พยายามมีอิทธิพลเหนือบุคคลภายนอกโดยการเอื้อผลประโยชน์ ทั้งนี้ พนักงานอาจเสนอหรือยอมรับของขวัญหรือของสมนาคุณทั่วๆ ไปอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่หากการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดอิทธิพลเหนือความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม ก็ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด

 

ของขวัญและของกำนัลอื่นๆ อาจยอมรับได้ หากเป็นไปตามระเบียบวิธีปฎิบัติที่ดีด้านการทำธุรกิจในท้องถิ่นและไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม พนักงานต้องศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของ ดีเคเอสเอช ด้านตลาดและประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

 

พนักงานที่มีส่วนรับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ ดีเคเอสเอช พนักงานต้องไม่รับของขวัญ ของกำนัล ของสมนาคุณ หรือผลตอบแทนใดๆ ที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียด้านความซื่อสัตย์ของเรา สำหรับการเชิญชวนให้เข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (เช่น งานออกร้านแสดงสินค้า trade fairs) หรือกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนั้น ต้องแจ้งหัวหน้างานและปฎิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 

พนักงานไม่ควรใช้เงินหรือทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อหลบหลีกกฎระเบียบที่ระบุอยู่ในนโยบายหรือบทบัญญัติด้านจรรยาบรรณของบริษัท ของขวัญและของสมนาคุณทุกรายการที่มอบให้กับผู้อื่นในนามของ ดีเคเอสเอช ต้องระบุในสมุดบัญชีและการลงบันทึกของบริษัท

เราปกป้องชื่อเสียงของ ดีเคเอสเอช และสื่อสารด้วยความระมัดระวังตามสมควร

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนต้องมีความชัดเจน กระชับ ถูกต้อง และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พนักงานต้องปกป้องชื่อเสียงของบริษัทตลอดเวลา  ห้ามมิให้พนักงานสื่อสารในนามของดีเคเอสเอช ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ดีเคเอสเอช ไปยังสื่อมวลชน หรือ สถาบันการเงิน รวมถึงห้ามออกแถลงการต่อสาธารณชนในนามของ ดีเคเอสเอช หากไม่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการสื่อสารภายในองค์กร

 

หากพนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางสื่อสังคมออน์ไลน์ พนักงานผู้นั้นต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านสื่อสังคมออน์ไลน์ของดีเคเอสเอช