Need support?

Please leave a message

×
Postnova PN3211 – เครื่องตรวจวัดชนิด UV

 • สามารถเลือกความยาวคลื่นได้ในช่วง 190 - 700 นาโนเมตร
 • มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น ± 1 นาโนเมตร
 • มีค่าสัญญาณรบกวนไม่เกิน ± 0.25 x 10-5 AU
 • สามารถตั้งค่าอุณหภูมิของเซลล์ได้ในช่วง 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง - 50 องศาเซลเซียส

 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
PostnovaPostnova Analytics มุ่งมั่นพัฒนางานนวัตกรรมในระดับสูง ภารกิจที่เรามุ่งเน้นคือต้องการที่จะแก้ปัญหาการวิเคราะห์ของลูกค้าทั้งในอุตสาหกรรมโพลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์อนุภาคด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ เชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพสูง ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ Postnova กลายเป็นบริษัทชั้นนำในระดับสากลแต่เพียงผู้เดียวของระบบ Field-Flow Fractionation - Light Scattering
[]